ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 24.07.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 150 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod dziesięć istniejących garaży typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowe, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 16 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia oraz 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 12 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (piwnica – ziemianka) oraz 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 27 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/0005269 4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/291 o pow. 22 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059497/0 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/39 będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00073454/1 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/40 będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00065989/1 o łącznej pow. około 144 m2 położony w Trzebini przy ul. Przemysłowej, z przeznaczeniem pod istniejącą stację trafo – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 8 UC – tereny usług komercyjnych oraz strefą „p” ochrony wartości przyrodniczych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1660 o pow. około 0,0696 ha, położony w Młoszowej przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem na składowisko, rzemiosło, drobną wytwórczość, usługi na terenie sołectw oraz z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00035087/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 83 m2, położony na terenie rekreacyjnym „Balaton”, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) wraz z terenem niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.08.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1148/2 o pow. około 0,0062 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o pow. około 80 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: KDW – drogi klasy dojazdowej wewnętrzne oraz KDD – drogi klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 697/3 o pow. około 180 m2, położony w Trzebini przy ul. Narutowicza, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh. 918 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1553 o pow. około 20 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o pow. około 118 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 555/179 o pow. 0,0213 ha, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00063858/0 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, położony w Trzebini przy ul. Spokojnej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 462 o pow. około 130 m2, położony w Myślachowicach, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 1044/2 o pow. około 70 m2, położony w Karniowicach przy ul. Bukowej, z przeznaczeniem pod uprawy ogrodniczo-sadownicze – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 129/1 o pow. 0,2998 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00081804/9 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 349/2 o pow. 0,3808 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00042586/9 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 551/1 o pow. 0,3963 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00062031/0, z przeznaczeniem pod uprawy rolne – na rzecz wnioskodawcy, na okres 2 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 145/11 o pow. 1,0311 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00034275/7 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 740/1 o pow. 0,6388 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00046443/3, z przeznaczeniem pod uprawy rolne – na rzecz wnioskodawcy, na okres 2 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 399 o pow. 0,2080 ha, 404 o pow. 0,3041 ha i 620/5 o pow. 0,6202 ha będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00046339/1, nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 403 o pow. 0,1844 ha, 620/486 o pow. 0,2019 ha i 620/489 o pow. 0,2392 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00046964/1 z przeznaczeniem pod uprawy rolne – na rzecz wnioskodawcy, na okres 2 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- składowiska, rzemiosło, drobna wytwórczość 0,44 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT na terenie sołectw

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłaty z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 150,00 zł/miesięcznie + 23 % podatku VAT
  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.