Zarządzenie nr 0050.250.2019
Burmistrza Miasta Trzebini
z dnia 31.07.2019r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/105/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 5/6 części w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział wynoszący 5/6 części w działce, położonej przy ul. Targowej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 73/11, stanowiącej własność osób fizycznych.

 

§ 2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 191/32 obrębu Trzebinia jest niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy, częściowo utwardzona kostką brukową oraz ogrodzona. Przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa, natomiast w pobliżu w/w działki znajduje się sieć wodociągowa, sieć elektryczna oraz sieć kanalizacyjna.

Dla działki 191/32 obrębu Trzebinia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

§ 3.

Cena udziału wynoszącego 5/6 części w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, została ustalona na kwotę:

19.100,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych 00/100).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

INFORMUJE

 

o podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, na stronie internetowej www.trzebinia.pl wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- udziału wynoszącego 5/6 części w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

Wykaz, o którym mowa zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od 07.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk