Zarządzenie Nr 0050.251.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 31.07.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/106/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerami geodezyjnymi: 222/4 o pow. 0,0041 ha i 222/5 o pow. 0,0200 ha, stanowiące własność osoby fizycznej.

 

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047070/4 – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerami geodezyjnymi: 222/4 o pow. 0,0041 ha i 222/5 o pow. 0,0200 ha, stanowiące własność osoby fizycznej.

Przedmiotowe działki położone są przy ul. Generała Sikorskiego w Dulowej.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha jest niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy częściowo utwardzona żwirem, ponadto w północnej części działki znajduje się słup elektroenergetyczny niskiego napięcia. Przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa, natomiast w sąsiedztwie w/w działki znajduje się sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 522/9 obrębu Dulowa obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1. Zgodnie z powyższym planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze zwiększonym udziałem zieleni towarzyszącej – symbol 15 MN i ZP.

 

§ 3.

 

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha, w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT, została ustalona na kwotę: 3607,59 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset siedem złotych 59/100 ).

 

§ 4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

INFORMUJE

 

o podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, na stronie internetowej www.trzebinia.pl

- wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany: działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,

- wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: udziału wynoszącego 5/6 części w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

 

Wykaz, o którym mowa zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od 07.08.2019 r. do 28.08.2019 r.

 

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk