OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 31.07.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

Pkt I

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie Trzebinia przy ul. Strzelniczej w Trzebini

 

L.p.

 

Działki nr

 

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

465/4 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0747 ha

60.000,00 zł

 

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/4”

12.09.2019 r.

( na rachunku Urzędu )

17.09.2019 r.

godz 9:00

2

465/5 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0868 ha

69.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/5”

12.09.2019r.

( na rachunku Urzędu )

17.09.2019 r.

godz. 9:30

3

465/7 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

 

0,0890 ha

71.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/7”

12.09.2019r.

( na rachunku Urzędu )

17.09.2019 r.

godz. 10:00

 

 

Dla przedmiotowych działek, Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7, zgodnie z którą Gmina Trzebinia jest właścicielem działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/7 obrębu Trzebinia oraz udziału wynoszącego ¾ części w działce 465/3 obrębu Trzebinia. Wyżej wymienione działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działki będące przedmiotem sprzedaży, położone są w centralnej części Trzebini, w rejonie ul. Strzelniczej w Trzebini, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791, w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/7 obrębu Trzebinia przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, posiadają kształt regularnego czworokąta, są niezagospodarowane, nieogrodzone. Działka 465/3 obrębu Trzebinia, wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wydłużonego prostokąta, jest niezagospodarowana.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy dla: budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Strzelniczej, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018 r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 465/1 o pow. 0,0572 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach geodezyjnych: 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha obrębu Trzebinia. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej działki.

Wyżej wymienione działki stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz 2204 z późn. zm. ) upłynął 10.07.2019 r.

 

Pkt II

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Piła Kościelecka przy ul. Zielonej w Pile Kościeleckiej

 

 

L.p.

 

Nieruchomość

 

 

Pow. w ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 141/42 o pow. 0,0553 ha i 141/43 o pow. 0,0434 ha obrębu Piła Kościelecka

0,0987 ha

65.000,00 zł

 

10.000,00 zł

„przetarg działki 141/42 i 141/43”

12.09.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

17.09.2019 r.

godz. 10:30

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 141/42 i 141/43 obrębu Piła Kościelecka jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części Gminy Trzebinia, w Pile Kościeleckiej przy ul. Podleśnej oraz ul. Zielonej, w odległości około 1 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. Powyższa nieruchomość sąsiaduje z kompleksem domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej. Ponadto w niedalekiej odległości od w/w nieruchomości znajduje się kompleks leśny oraz tereny rekreacyjne położone nad Zalewem Chechło.

Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się kształtem zbliżonym do prostokąta, jest niezagospodarowana oraz nieogrodzona. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć energetyczna.

Przez wyżej wymienioną nieruchomość przebiega po przekątnej nieczynna rura gazowa, zaznaczona na mapie jako gA 32PE wyłączona z eksploatacji, odcięta od sieci dystrybucji, pozostawiona w gruncie. Powyższą sieć gazową zastąpił nowowybudowany odcinek dn 63PE biegnący wzdłuż ul. Zielonej i ul. Podleśnej. Natomiast wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć wodociągowa śr. 160 PVC. W związku z powyższym przy ewentualnej zabudowie należy zachować odległość 1,5 metra od skrajni sieci wodociągowej.

Dostęp do drogi publicznej - ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej dla sprzedawanej nieruchomości odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Zieloną.

Dla nieruchomości składającej się działek 141/42 i 141/43 obrębu Piła Kościelecka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z powyższym planem przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonej symbolem 16MN.

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.

Wyżej wymieniona nieruchomość stanowi teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz 2204 z późn. zm. ) upłynął 19.06.2019 r.

 

Pkt III Informacje ogólne.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Rynek 18

III piętro, pokój nr 6

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 12.09.2019 r.

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Centrum oraz Rady Sołectwa Piła Kościelecka. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067