OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 31.07.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Trzebionka przy ul. Tuwima w Trzebini, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Nieruchomość

Łączna

pow. w ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi:

- 1704/239 o pow. 1,3250 ha,

- 1704/241 o pow. 0,6749 ha,

- 1704/242 o pow. 0,7733 ha,

- 1704/243 o pow. 0,8753 ha,

- 1704/244 o pow. 0,9775 ha,

- 1704/245 o pow. 1,3885 ha,

 

 

6,0145 ha

 

6.575. 000,00 zł

 

400.000,00 zł

„ przetarg obręb Trzebionka”

 

10.10.2019 r.

(na rachunku Urzędu)

 

15.10.2019 r. 

godz. 10:00

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą KR1C/00044715/7 zgodnie z którą właściciele m nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Powyższa nieruchomość położona jest w południowej części Trzebini przy ul. Tuwima, w odległości około 2,5 km do centrum miasta, około 0,5 km do drogi krajowej nr 79 – ul. Długiej oraz 0,5 km od węzła autostrady A4 Kraków – Katowice, na obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp z o. o., która swoim zasięgiem obejmuje obszar około 17,3 ha. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu.

Nieruchomość charakteryzuje się foremnym i regularnym kształtem, jest niezabudowana, a w zachodniej części przedmiotowej nieruchomości znajduje się nieliczny drzewostan. Wzdłuż północno – zachodniej granicy przedmiotowej nieruchomości przebiega rów odwadniający teren. W pasie drogowym ul. Tuwima znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Tuwima w Trzebini dla wyżej wymienionej nieruchomości odbywać się będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki, stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/191 o pow. 0,1101 ha, 1704/193 o pow. 0,2118 ha, 1704/210 o pow. 0,3628 ha.

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLIX/655/VII/2018 z dnia 27 lipca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi:

 • 1704/191 o pow. 0,1101 ha,
 • 1704/193 o pow. 0,2118 ha,
 • 1704/210 o pow. 0,3628 ha,

na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha, 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow. 0,6749 ha, 1704/242 o pow. 0,7733 ha, 1704/243 o pow. 0,8753 ha, 1704/244 o pow. 0,9775 ha, 1704/245 o pow. 1,3885 ha, położona jest na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVIII/630/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na terenach przeznaczonych pod:

 • tereny zabudowy produkcyjno -usługowej – symbol identyfikacyjny terenu: 1 PU,
 • teren zieleni urządzonej realizowanej w ramach inwestycji na terenie 1PU – symbol identyfikacyjny terenu: 1ZU,
 • teren zieleni naturalnej – symbol identyfikacyjny terenu: 3ZR,
 • teren zabudowy produkcyjno – usługowej – symbol identyfikacyjny terenu: 2PU.

Działki na których zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1704/191 o pow. 0,1101 ha, 1704/193 o pow. 0,2118 ha i 1704/210 o pow. 0,3628 ha również położone są na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVIII/630/VII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Powyższe działki zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajdują się na terenach przeznaczonych pod:

 • teren dróg publicznych – droga dojazdowa – symbol identyfikacyjny terenu: 1KDD,
 • teren drogi publicznej – droga lokalna – symbol identyfikacyjny terenu: 1KDL.

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionych działek w trybie przetargowym, następuje pod zabudowę zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przy sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do zaciągnięcia następujących zobowiązań:

 1. Zakończenie inwestycji przez nabywcę na nieruchomości nastąpi w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, co zostanie udokumentowane pozwoleniem na użytkowanie obiektu.
 2. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu zakończenia budowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
 3. Możliwość naliczenia przez Gminę Trzebinia wyżej wymienionej kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
 4. Przy sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązuje się do przeniesienia w/w zobowiązań na kolejnego następcę.

Wyżej wymienione prawa zostaną zastrzeżone w umowie notarialnej i w księdze wieczystej.

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, składającej się z przedmiotowych działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1704/239 i 1704/241 obrębu Trzebionka upłynął 15.05.2019 r., natomiast dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1704/242, 1704/243, 1704/244, 1704/245 obrębu Trzebionka upłynął 03.07.2019 r.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – Trzebinia, ul. Rynek 18

III piętro, pokój 6

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr: 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 10.10.2019r.

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie codziennej ogólnokrajowej, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067.