Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.

W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę w dwóch odcinkach drogi gminnej publicznej ul. Trzeciej w Młoszowej:
- odcinek od skrzyżowania z DK 79 ul. Krakowską do działki nr 1254/9 działka kolejowa
- odcinek od działki nr 1254/9 działka kolejowa do skrzyżowania z ul. Sosnową
może  powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym w/w drogi kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał  technologiczny udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ustawy o drogach publicznych.
Podmiot który, zgłosi pisemne zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym mowa w ust.7 ustawy o drogach publicznych jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Podstawa prawna ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2018 r. poz.2068).

 

Pełna treść Informacji Burmistrza Miasta Trzebini:

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Trzebini

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na  podstawie  art.39  ust.6a  ustawy  z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2068 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Trzebini informuje,  że  przygotowywane  jest  zadanie  inwestycyjne dla Przebudowy ulicy Trzeciej w Młoszowej składającej się z dwóch odcinków:

- odcinek od skrzyżowana z DK 79 ul. Krakowska do działki nr 1254/9 (działka kolejowa)

- odcinek od działki nr 1254/9 (działka kolejowa) do skrzyżowania z ul. Sosnową.

 

W  ramach ww. inwestycji  może  powstać  obowiązek  wybudowania  w  pasie  drogowym drogi publicznej ul. Trzeciej w Młoszowej kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7 – 7f ustawy o  drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Miasta w Trzebini

Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

 

Zgodnie z art.4 pkt 15a powołanej ustawy, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że w myśl art.39 ust.6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust.7, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl w zakładce ogłoszenia oraz przesłana do wiadomości do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..