ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 07.08.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVIII/234/VII/2016 zdnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/3 o pow.0,6036 ha.

 Zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego działki, położonej przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/3 o pow.0,6036 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00095217/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

§ 2.

Działka nr 2323/3 położona jest przy ulicy Ochronkowej w południowej części Trzebini w rejonie terenów komercyjnych oraz terenów mieszkaniowych. W sąsiedztwie działki znajduje się kompleks budynków magazynowych i usługowych. Nieruchomość położona w pobliżu ul.Długiej, która stanowi główną arterię komunikacyjną relacji Trzebinia-Chrzanów w odległości ok. 1 km od Rynku w Trzebini oraz 2 km od węzła autostrady A4. W odległości ok.0,6 km przebiega linia kolejowa relacji Kraków-Katowice.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, porośnięta drzewami i samosiejkami oraz posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej. W południowej części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Ochronkowej.

 

§ 3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini działka nr - 2323/3 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem planu 13U, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe w kategoriach budynków usług handlu, obiektów rzemiosła, obiektów składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę produkcyjno-usługową, obiekty małej architektury, parkingi, dojścia piesze, ciągi piesze, dojazdy nie wydzielone, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, sieci przesyłowe, szyldy, tablice reklamowe, zieleń urządzona, skwery, zieleńce.

 

§ 4.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/3 w trybie przetargowym, następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 6.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/3, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi 422.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

§ 5.

  1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.
  2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
  3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§ 7.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

§ 8.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.