Zarządzenie Nr 0050.263.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 14.08.2019

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/103/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1298/12 o pow. 0,0071 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 90/12 o pow. 0,0033 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1298/12 o pow. 0,0071 ha, położoną w rejonie ul. Bożniowej w Młoszowej, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00058397/2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 90/12 o pow. 0,0033 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1298/12 o pow. 0,0071 ha obrębu Młoszowa jest niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy i ogrodzona, ponadto nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W najbliższym otoczeniu działki 1298/12 obrębu Młoszowa znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć energetyczna.

Dla działki 1298/12 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§  3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1298/12 o pow. 0,0071 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 3700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Zupływemterminuwygasają roszczeniadozbywanejnieruchomości.

 

 § 5. 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§  6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.