Zarządzenie Nr 0050.264.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 14.08.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/124/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 748/2 o pow. 0,0125 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 201/3 o pow. 0,0072 ha, 204/1 o pow. 0,0021 ha i 206/1 o pow. 0,0032 ha, stanowiące własność osób fizycznych.

 

 Zarządzam co następuje:

 

 § 1.

 

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 748/2 o pow. 0,0125 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00071812/5 – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 201/3 o pow. 0,0072 ha, 204/1 o pow. 0,0021 ha i 206/1 o pow. 0,0032 ha, stanowiące własność osób fizycznych.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 748/2 o pow. 0,0125 ha obrębu Bolęcin położona jest w rejonie ul. Sportowej w Bolęcinie. Przedmiotowa działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona i porośnięta zielenią. Z racji położenia na terenach zurbanizowanych posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej ( prąd, woda i gaz).

Dla działki 748/2 obrębu Bolęcin brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 748/2 o pow. 0,0125 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 3900,00 zł ( słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.