ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 21.08.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o pow. około 0,0300 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 527/36 o pow. około 0,0400 ha, położony w Trzebini przy ul. Prostej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerami geodezyjnymi 385/7, 383/4 i 383/2 o łącznej pow. około 105 m2, położony w Lgocie przy ul. Trzebińskiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00047074/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 42, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0 i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/5, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00089612/2 o łącznej pow. około 150 m2, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 17 – tereny usług oraz oznaczony symbolem MU 2 – tereny mieszkaniowo-usługowe, KP 2 – tereny parkingów ogólnodostępnych,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1181 o pow. 0,0524 ha, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych oraz pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (dwa budynki gospodarcze przeznaczone na przechowywanie sprzętu i narzędzi gospodarczych) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 764/18 o pow. około 0,0800 ha, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDL 1/2, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00062860/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 721/3 oraz nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 2034 i 2035 o łącznej pow. około 0,0611 ha, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej z przeznaczeniem na drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2 ZU – tereny zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem 7 KP – tereny tras drogowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o łącznej pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. Gwarków z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 38,19 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/107 o pow. około 28 m2, położony w Trzebini przy ul. Targowej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 70/4 o pow. około 0,1110 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego zagospodarowania, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 82/5 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Handlowej z przeznaczeniem na cele handlowe (istniejący kiosk) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej oraz oznaczony symbolem U4- tereny zabudowy usługowej oraz KDW – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 942/1 i 941 o łącznej pow. 0,0504 ha, położony w Trzebini przy ul. Dąbrowskiego przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w ob zarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U 13 – te eny zabudowy usługowej oraz oznaczony symbolem ZP3 - tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o pow. około 20,4 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 712/40 o pow. około 27 m2, położony w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 699/1 o pow. około 0,0225 ha, położony w Trzebini przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 692/5 o pow. około 0,0690 ha, położony w Trzebini przy ul. Styczniowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/228 o pow. 40 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00065606/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/193 o pow. 12 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/220 o pow. 16 m2, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o łącznej pow. około 265 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (wiata przenośna) oraz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy a także na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerami geodezyjnymi 400/192 i 400/179 o łącznej pow. około 0,0617 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych i pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz ½ udziału części działki nr 400/179 o pow. około 3 m2 z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o łącznej pow. około 113,10 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod pięć istniejących garaży typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o pow. około 0,1250 ha, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU8 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/123 o pow. około 40 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejący kiosk) oraz terenu niezbędnego do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o pow. około 0,0300 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o pow. około 0,0510 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1118 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 ZN – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz terenu niezbędnego do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1227/1 o pow. około 0,0860 ha, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/192 o pow. około 0,0515 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o pow. około 5 m2 z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz ½ udziału części działki nr 400/179 o pow. około 3 m2 z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 699/1 o pow. około 0,0700 ha, położony w Trzebini przy ul. Robotniczej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 849/5, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1773 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1772, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 1102 gm.kat. Trzebinia, o łącznej pow. około 62 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o pow. około 0,0640 ha, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego oraz na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 725 o pow. około 39 m2, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą KR1C/00021633/1,

 

 

§ 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.