Pkt I

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lgota przy ul. Ogrodowej w Lgocie, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Lp

Nieruchomość

 pow. w ha

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 o pow. 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha obrębu Lgota

 

0,1093 ha

 

52.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg Lgota”

10.10.2019 r.

15.10.2019 r.

godz. 9:00

 

I przetarg odbył się 09.07.2019 r.

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00016909/9, zgodnie z którą właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sołectwie Lgota Gmina Trzebinia, w rejonie ul. Ogrodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i nieużytkowanych rolniczo.

 

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 i 506/28 obrębu Lgota posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana i porośnięta zielenią. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: prąd, woda, gaz.

 

Dostęp do drogi publicznej – ul. Trzebińskiej w Lgocie dla przedmiotowej nieruchomości, odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Ogrodową w Lgocie oraz poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/25 o pow. 0,0544 ha, 506/29 o pow. 0,0003 ha, 506/22 o pow. 0,0064 ha, 506/19 o pow. 0,0172 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia.

 

Dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 i 506/28 obrębu Lgota brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 02.02.2016r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.49.2015.AS ustalająca warunki zabudowy: dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz drogi dojazdowej na działce nr 506/21 i części działki nr 506/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lgota.

 

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/596/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00097460/0, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi:

  • 506/25 o pow. 0,0544 ha,
  • 506/29 o pow. 0,0003 ha,
  • 506/22 o pow. 0,0064 ha,
  • 506/19 o pow. 0,0172 ha,

na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek: 506/24 o pow. 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha obrębu Lgota.

 

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla nieruchomości w wysokości: 1850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej nieruchomości.

 

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm. ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. ) upłynął 08.05.2019r.

 

Pkt II

II przetarg ustny nieograniczony za sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Piła Kościelecka przy ul. Zielonej w Pile Kościeleckiej, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Lp

Działka

Pow. w ha

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

141/51

0,0751 ha

63.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg Piła Kościelecka”

10.10.2019 r.

15.10.2019 r.

godz. 9:30

 

I przetarg odbył się 09.07.2019 r.

 

Dla powyższej działki SądRejonowywChrzanowie – Wydział KsiągWieczystychprowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem działki 141/51 obrębu Piła Kościelecka jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowa działka wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Działka 141/51 obrębu Piła Kościelecka położona jest w południowej części Gminy Trzebinia, w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej, w odległości około 1 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. Powyższa działka sąsiaduje z kompleksem domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej. Ponadto w niedalekiej odległości od przedmiotowej działki znajduje się kompleks leśny oraz tereny rekreacyjne położone nad Zalewem Chechło.

 

Działka 141/51 obrębu Piła Kościelecka charakteryzują się kształtem zbliżonym do prostokąta, jest niezabudowana. W rejonie znajdują się podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć energetyczna.

 

Przez przedmiotową działkę wzdłuż wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa śr. 150 PVC. W związku z powyższym przy ewentualnej zabudowie należy zachować odległość fundamentu budynku 1,5 m od sieci wodociągowej.

 

Dostęp do drogi publicznej ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej dla działki 141/51 obręb Piła Kościelecka odbywa się poprzez drogę wewnętrzną ul. Zieloną.

 

Dla działki 141/51 obrębu Piła Kościelecka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z przedmiotowym planem działka 141/51 znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem 18MN.

 

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionej działki w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął 10.04.2019 r.

 

Pkt III Informacje ogólne

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Rynek 18

II piętro, pokój nr 6

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabelach w pkt I i II, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr: 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 10.10.2019 r.

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Lgota, Rady Sołeckiej Piła Kościelecka. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067.