Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/107/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę położoną w rejonie ul. Spokojnej w Trzebini, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 579/26 o pow. 0,2039 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1402/6 obrębu Trzebinia jest niezabudowana, porośnięta zielenią i nie posiada dostępu do drogi publicznej. W pobliżu przedmiotowej działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć gazowa.

Dla działki 1402/6 obrębu Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z w/w planem miejscowym działka o numerze geodezyjnym 1402/6 obrębu Trzebinia przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 17 MN.

 

§ 3.Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, została ustalona na kwotę: 9.100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).
Do przedmiotowej ceny został doliczony podatek od towarów i usług (Vat) w stawce 23%.

 

§ 4.Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
INFORMUJE

 

o podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, na stronie internetowej www.trzebinia.pl wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
- w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,
- w trybie przetargowym, działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Wykaz, o którym mowa zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od 11.09.2019 r. do 02.10.2019 r.