Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/139/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w spawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.
Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00046272/3.

§ 2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha obrębu Siersza, położona jest w północnej części miejscowości Trzebinia, w rejonie ulicy Szybowej, w odległości 6 km od centrum Trzebini, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i użytkowanych rolniczo.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta o zmiennej szerokości i niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Na działce znajduje się kilkanaście drzew samosiejek. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Dembowskiego w Trzebini dla wyżej wymienionej działki odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Szybową w Trzebini oraz poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, całą jej szerokością i przebiegiem zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/139/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.§ 3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/2 obrębu Siersza brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XII/139/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działkę, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00088873/2, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha obrębu Siersza.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla działki w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług ( Vat) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.

§ 5.

Cena wywoławcza prawa własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha wynosi: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

§ 6.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§ 7.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.