INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

O KONSULTACJACH

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

 

W dniach od 18 września do 2 października 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie.

 

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2. zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

 

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu i wyjaśnienia przyjętych dotyczących rozwiań oraz zgłosić uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1300.

 

Projekt zmiany planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, w zakładce → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach od 18 września do 2 października 2019 r. (włącznie).

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 18 września do 2 października 2019 r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA PLANU TUWIMA. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w punkcie konsultacyjnym.

 

Przedmiotem zmiany planu są:

  1. ustalenia dotyczące linii zabudowy od autostrady oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do istniejących budynków i innych obiektów dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej,
  2. nowe ustalenia dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania (zakres zgodnie art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Armii Krajowej (przedstawionego poniżej).

 

Konsultacjom podlega projekt zmiany planu. Z uwagi na specyficzną formę tekstu zmiany planu, dla ułatwienia podajemy również tekst ujednolicony, w którym zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

 

Tuwima konsultacje 09 2019

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 11.09.2019 r.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Mirosław Cholewa