Zarządzenie Nr 0050.294.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 11.09.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/140/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7.

 

§ 2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 832 obrębu Trzebionka, położona jest w rejonie ul. Okrężnej, w odległości 3,5 km od centrum Trzebini. W otoczeniu przedmiotowej działki w większości znajdują się tereny niezabudowane, porośnięte zielenią, natomiast zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości około 70 m.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieznacznie nachylona, porośnięta niską zielenią, ponadto na wyżej wymienionej działce posadowiony jest słup energetyczny. Działka nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 832 obrębu Trzebionka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Cena wywoławcza prawa własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha wynosi: 8500,00 zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

 Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.