Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia w zakresie wprowadzonych zmian po pierwszym wyłożeniu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.10.2019r. o godz. 1700, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.
W okresie wyłożenia projektu, we wtorki i czwartki, informacji na temat projektu udzielał będzie główny projektant.