Zarządzenie Nr 0050.303.2019

Burmistrza Miasta Trzebini  

z dnia  25.09.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr LII/682/VII/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 598/22 o pow. 0,0071 ha, 598/35 o pow. 0,0246 ha, 598/38 o pow. 0,0167 ha, 613/28 o pow. 0,0255 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

             Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość składającą się z niezabudowanych działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 598/35 o pow. 0,0246 ha, 598/38 o pow. 0,0167 ha, 613/28 o pow. 0,0255 ha oraz zabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 598/22 o pow. 0,0071 ha obrębu Młoszowa. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i objęta jest księgę wieczystą nr KR1C/00065533/0.

            Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 614/1, 614/2, 615/1,615/2 obrębu Młoszowa, stanowiących współwłasność osób fizycznych.

           

§ 2.

Przedmiotowa nieruchomość położona przy ul. Sportowej w Młoszowej, w odległości około 2 km od centrum Trzebini oraz w odległości około 200 m od drogi krajowej DK 79 – ul. Krakowskiej w Młoszowej. Na wyżej wymienioną nieruchomość składają się działki o nieregularnym kształcie, w postaci wąskich wydłużonych wielokątów, o szerokości do 5 m i długości około 130m.

            Ponadto działka 598/22 obrębu Młoszowa zabudowana jest częściowo fragmentem ściany hali magazynowej, o powierzchni zabudowy 25m2.

            W sąsiedztwie  nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, siec gazowa.

            Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla budowy wolnostojącej hali magazynowej oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

 

§ 3.

Cena nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi:  598/22 o pow. 0,0071 ha, 598/35 o pow. 0,0246 ha, 598/38 o pow. 0,0167 ha, 613/28 o pow. 0,0255 ha została ustalona na kwotę 45.995,73 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 73/100)

W tym:

- wartość składnika gruntowego – 23.924,73 zł  ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 73/100), zawierający należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego - 22.071,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych 00/100). Składnik budowlany znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 598/22 obrębu Młoszowa, której wartość  zawierająca należny podatek w stawce 23% Vat  wynosi 2.298,87 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 87/100).

            W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie fragmentu budynku na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 598/22 obrębu Młoszowa, dokonuje się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.                    

           

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi   Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.