OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 2 października 2019 r.

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

 1. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Ochronkowej – obręb Trzebinia

 

Lp

Nieruchomość składająca się

z  działki

Pow.

ha

użytek

Cena

wywoławcza

wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z dopiskiem

Termin

wniesienia

wadium

Termin przetargu

 

1.

 

2323/3

 

 

0,6036 ha

Bp –

zurbanizowane  tereny niezabudo-wane   lub

w trakcie zabudowy

 

 

 422.000,00 zł

 

 80.000,00 zł

„przetarg– ulica

Ochronkowa”

 

 

13.11.2019r

(na  rachunku urzędu)

 

18.11.2019r

godz. 10:00

(poniedziałek)

 

 

 1. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00095217/8 , zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym jest Gmina Trzebinia. Działka nr 2323/3 pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku.
 2. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Działka nr 2323/3 położona jest przy ulicy Ochronkowej w południowej części Trzebini w rejonie terenów komercyjnych oraz terenów mieszkaniowych. W sąsiedztwie działki znajduje się kompleks budynków magazynowych i usługowych. Nieruchomość położona jest w pobliżu ulicy Długiej, która stanowi główną arterię komunikacyjną relacji Trzebinia-Chrzanów, w odległości około 1km od Rynku w Trzebini oraz 2km od węzła autostrady A4. W odległości około 0,6km przebiega linia kolejowa relacji Kraków-Katowice.

Działka zbywana będzie w stanie istniejącym.

 1. a) Teren porośnięty jest drzewami i samosiejkami.
 2. b) Działka nr 2323/3 – obręb Trzebinia nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.
 3. c) Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul.Ochronkowej.
 4. a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr III/8/VIII/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. działka nr 2323/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem :

-  tereny zabudowy usługowej - 13U

Ponadto wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 2323/3 wyznaczony został szpaler drzew, działka znajduje się w granicy strefy aktywności gospodarczej, przez działkę nr 2323/3 przebiega linia napowietrzna WN 110kV do skablowania.

b) Rada Miasta Trzebini nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czy też obszaru rewitalizacji.

c) Tutejszy Urząd nie posiada informacji na temat postępowania w sprawie wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi terenu działki nr 2323/3 w obrębie Trzebinia, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

7. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Trzebini nr XVIII/234/VII/2016 z dnia 30 marca 2016r. wyżej wymieniona działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działki w trybie przetargowym następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

 1. Gmina Trzebinia, jako użytkownik wieczysty w/w działki nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art.558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1025 z późn.zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzecz sprzedanej.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – Rynek 18 – II piętro, pokój nr 6.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości

i z dopiskiem podanym w tabeli w takim terminie aby środki widoczne były w dniu 13.11.2019r.

na koncie Urzędu Miasta w Trzebini : Bank Spółdzielczy  Oddział w Trzebini     

                                                         Nr  51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument  tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia : odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).
 2. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) upłynął dnia 25 września 2019r.
 5. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu umieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu.
 6. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 23, tel. (32) 61-21-559.