Zarządzenie Nr 0050.314.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 02.10.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 2, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z pózn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały nr VIII/92/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerem geodezyjnym 87/8 o pow. 0,1297 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, w przypadku odwołania darowizny

zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeznaczam do zbycia - przeniesienia prawa własności, nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerem geodezyjnym 87/8 o pow. 0,1297 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, w przypadku złożenia przez darczyńcę oświadczenia o odwołaniu darowizny, z uwagi na niewykorzystanie nieruchomości na cel budowy obiektów przy boisku sportowym w Płokach. W/w nieruchomość położona jest przy ul. Rzecznej w Płokach.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1C/00097602/8.

 § 2

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia nieruchomość zlokalizowana jest w strefie II tereny rolne i otwarte, tereny rolne o niskiej przydatności rolniczej i nieużytki. Ponadto znaczna część nieruchomości znajduje się w strefie technicznej od sieci wysokiego napięcia.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona.

 

 § 3

Cena nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Płoki numerem geodezyjnym 87/8 o pow. 0,1297 ha, w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 4.860,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

 § 4

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Z upływem terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

 § 5

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 § 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.