OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem
obszaru w części południowej do  ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem
o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu
ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IX/98/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do  ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima
i ul. Armii Krajowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu po południowej
stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do 
ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu
ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. (włącznie),

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10,

(II piętro, pokój nr 12), w godzinach: pon. - czw. 900 – 1400, pt. 900 – 1300.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz. 1600, w budynku siedziby Rady Osiedla „Salwator” w Trzebini ul. Kopernika 20.

Zgodnie z art.18 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące zmian w projekcie planu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. (włącznie). Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą  jest dostępny również na stronie internetowej urzędu miasta pod adresem.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

  • projekcie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do  Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej
  • prognozie oddziaływania na środowisko.

 

Projekt zmiany planu sporządzany jest w procesie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa. Zostanie udostępniony w dniach od 16 października 2019r. do 15 listopada 2019r. (włącznie), (zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy). Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 29 listopada 2019r. (włącznie): w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do przepisów art. 39 - 41, 54 ust. 3 ww. ustawy). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

 

Trzebinia, dnia 07.10.2019r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

 

 

 

 

                                                              

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, że:

1)   administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,

2)   dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

3)   Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4)   dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

               - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

               - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,

               - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,

5)   dane osobowe będą przechowywane wieczyście,

6)   osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

7)   podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku, uwagi. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku, uwagi,

8)   administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.