OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenu górniczego "Bolęcin I" w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem
oraz do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami ) oraz 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr LII/677/VII/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Bolęcin I" w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem.

rys nowy plan bolecin 15.10.2019

 

Obszar, którego dotyczy uchwała obejmuje teren położony w południowej części gminy, w sołectwie Bolęcin. Granice obszaru przebiegają:

  • północna - wzdłuż granicy działki nr 719,
  • wschodnia - wzdłuż ul. Skalnej, działki nr 718 i dalej poprzez teren rolne do granicy gminy,
  • południowa - granicą administracyjną gminy,
  • zachodnia - granicą administracyjną gminy i granicą działki nr 721/1.

Przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan opracowany zostanie w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 6 listopada 2019r.

 

Wnioski do opracowania planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul.  Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w  Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12).

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 14.10.2019 r.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

                - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

                - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,

                - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,

5) dane osobowe będą przechowywane wieczyście,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

7) podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku, uwagi. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku, uwagi,

8) administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.