ZARZĄDZENIE NR 0050.341.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 16.10.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.),  art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini  z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

 Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam  do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1109 o pow. około 21 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków,  z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych – na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 75 m², położony w Trzebini przy zbiegu ul. Topolowej i ul. Młoszowskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/8 o pow. 0,0429 ha, położony w Trzebini przy ul. Księdza Harcmistrza Luzara, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 13 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z zielenią towarzyszącą oraz symbolem KDX – ciąg pieszo-jezdny, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o pow. około 0,0938 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP3 – tereny zieleni urządzonej, KDD – tereny tras komunikacyjnych-drogi klasy dojazdowej, KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2.

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m², położony w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 (uż. B) o łącznej pow. około 30 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa garaże typu „blaszak” na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4DD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 33 m², położony na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.05.2019 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o pow. 0,0980 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1692 o pow. około 10 m², położony w Trzebini przy ul. Narutowicza, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejące stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych) ˗ na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU4 – tereny mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 918 gm.kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o pow. 120 m², położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy ˗ na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN3 – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty Księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 94/40 o pow. około 0,0508 ha, położony w Trzebini przy ul. Owocowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo˗sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – ulice i drogi wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 223/108 o pow. około 0,1571 ha, położony w Bolęcinie przy akwenie „Gliniak”, w celu prowadzenia parku liniowego dla dzieci – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/97, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych na okres 1 roku,  dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00096274/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 237/32 o pow. około 142 m², położony w Bolęcinie przy ul. Sportowej – na rzecz wnioskodawcy, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (magazyn blaszany na przechowywanie klatek na gołębi i sprzętu) oraz z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy i obejścia na okres do 31.03.2022 r., dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o pow. około 35 m², położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „CHECHŁO” –  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat - w okresie letnim tj. od 15 czerwca każdego roku do 15 września każdego roku o pow. około 35 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) oraz poza sezonem tj. od 16 września każdego roku do 14 czerwca każdego roku o pow. około 35 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejący kiosk), dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o pow. około 105 m², położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „CHECHŁO” –  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.05.2020 r., z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 635/17, 1540 i 1551 o łącznej pow. około 50 m², położony w Trzebini z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca altana) oraz z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo˗sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo ˗ usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/205 o pow. około 40 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- pięć sal lekcyjnych o numerach 8, 10, 11, 13 i 14 usytuowanych na II kondygnacji oraz pokoju nauczycielskiego w celach edukacyjnych, znajdujących się na I piętrze budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej 3 w Trzebini, położonego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 2136, 2135 i 674 w celach edukacyjnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 30.06.2020 r., znajdujący się      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U7 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057311/9,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerami geodezyjnymi 4/3, 4/6, 3/1 i 5/18 o łącznej pow. około 0,7000 ha, z przeznaczeniem pod boisko sportowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 581/1 o pow. około 0,0600 ha, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDL 1/2– teren drogi publicznej klasy lokalnej  raz w strefie zasięgu eksploatacji węgla w pokładach do 50 m pod poziomem terenu, będący we władaniu Gmi y Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 179 gm. kat. Siersza,

 

§ 2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr  XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- użytki zielone                                                                     78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe)                                                 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne                                                                      78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia                                               4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze                                           557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług                             2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe                                                 0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta                                            6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi (poza placami targowymi) na terenie miasta         6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

                                                                                    

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015  z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 600,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT - płatny w sezonie letnim  tj. od 1 maja do 30 września,

- 50,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT - płatny w sezonie zimowym tj. od 1 października do 30 kwietnia,

- 500,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny do 31.05.2020 r.

- 1000,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT - płatny w sezonie tj. od 15 czerwca do 15 września,

- 250,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT - płatny w sezonie tj. od 16 września do 14 czerwca,

- 0,50 zł/m2/rocznie + 23% podatku VAT - za cały okres trwania umowy,

- 20,00 zł/za godzinę + 23% podatku VAT - za cały okres trwania umowy.

                                             

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

4. Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.