Zarządzenie Nr 0050.349.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 23.10.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

        

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.  zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. ( Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 5760)  w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam co następuje:               

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną:

- działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1111/1 o pow. 0,0051 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00057395/1,

- działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2087/1 o pow. 0,0190 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00044715/7.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1110/2 i 2271 obrębu Trzebionka.

 

 § 2.

Przedmiotowe działki położone są u zbiegu ul. Górnej i ul. Styczniowej w Trzebini, w odległości około 2 km od centrum Trzebini.  Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1111/1 i 2087/1 obrębu Trzebionka, są niezabudowane i ogrodzone przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1110/2 i 2271 obrębu Trzebionka. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1111/1 obrębu Trzebionka zagospodarowana jest jako część ogrodu przydomowego, natomiast działka 2087/1 obrębu Trzebionka urządzona jest jako dojazd do nieruchomości i ogród.

Dla wyżej wymienionych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

       
 

§ 3.

Cena działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi:  1111/1 o pow. 0,0051 ha i  2087/1 o pow. 0,0190ha, została ustalona na łączną kwotę: 18. 514,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset czternaście złotych 00/100).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Z upływem terminu wygasają  roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

 § 5.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 § 6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

 § 7.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.