Zarządzenie Nr 0050.368.2019
Burmistrza Miasta Trzebini
z dnia 13.11.2019r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/123/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 578/1 o pow. 0,0051 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi: 609/3 o pow. 0,0011 ha i 609/5 o pow. 0,0010 ha, stanowiące własność osób fizycznych.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 578/1 o pow. 0,0051 ha, położoną u zbiegu ul. Krótkiej i ul. Leśnej w Psarach, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00032934/1 – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi: 609/3 o pow. 0,0011 ha i 609/5 o pow. 0,0010 ha, stanowiące własność osób fizycznych.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 578/1 o pow. 0,0051 ha jest niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy i ogrodzona. Przez przedmiotową działkę przebiega sieć: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, natomiast w najbliższym otoczeniu w/w działki znajduje się sieć gazowa. Dla działki 578/1 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 578/1 o pow. 0,0051 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 1120,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych 00/100).
Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.