Zarządzenie Nr  0050.390.2019       

                 Burmistrza Miasta Trzebini                     

                                               z dnia 27.11.2019 r.                                                    

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu  Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr VII/73/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/4 o pow. 0,0328 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:               

 

 § 1.

 

            Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00046961/0,  stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

 

 § 2.

 

            Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha obrębu Góry Luszowskie położona jest w  przy ul. 1 Maja w Trzebini.  Przedmiotowa działka jest ogrodzona i niezabudowana. W bliskim sąsiedztwie działki 1368/5 obrębu Góry Luszowskie znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieci energetyczna, sieć gazowa. 

           

 § 3.

           

            Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1368/5 obrębu Góry Luszowskie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 12.10.2016r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.94.2016.EC ustalająca warunki zabudowy: dla zmiany sposobu użytkowania pawilonu handlowego na budynek mieszkalny na działkach nr 1368/2 i 1368/5 w obr. ewid. Góry Luszowskie, gmina Trzebinia.

 

 § 4.

 

            Cena wywoławcza prawa własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem od towarów i usług (VAT) wynosi 23.200,00 zł ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

 

 § 5.

 

            W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. 1 Maja w Trzebini, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr VII/73/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez część działki stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00091998/8,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/4 o pow. 0,0328 ha, całą jej szerokością i przebiegiem zgodnie z załącznikiem nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha obrębu Góry Luszowskie.

            Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie  w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

 

 

 § 6.

 

            Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

 § 7.

 

            Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu  a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 § 8.

 

            Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 9.

 

            Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.