Zarządzenie 0050.389.2019 

Burmistrza Miasta Trzebini

                                                                                    z dnia 27.11.2019 r.                                                                                     

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. ( Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 5760)  w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

            Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1966/5 o pow. 0,0057 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00057395/1.

            Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2521/2 o pow. 0,1651 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

 

                                                                               § 2.                                                                                   

           

            Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Łukasiewicza w Trzebini i jest ogrodzona. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie dawnej rezerwy terenowej pod kolej szybkiego ruchu w Trzebini. Zgodnie z wyżej wymienionym planem działka oznaczona numerem geodezyjnym 1966/5 obrębu Trzebionka przeznaczona jest pod tereny mieszkalnictwa i usług – symbol MU6. Ponadto działka 1966/5 obrębu Trzebionka w powyższym planie znajduje się w strefie ekspozycji „E” oraz w strefie uciążliwości trasy komunikacyjnej „U”.

 

 

§ 3.

           

            Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1966/5 o pow. 0,0057 ha wraz z obowiązującym podatkiem od towaru i usług (Vat) w stawce 23%, została ustalona na kwotę: 5.944,60 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 60/100).

 

§ 4.

           

            Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

           

            Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

            Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

            Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.