ZARZĄDZENIE NR 0050.397.2019

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 4.12.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.),  art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 18 m², położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1179/12 o pow. około 0,0580 ha, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 45 m², położony w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod  dwa istniejące garaże typu „blaszak” wraz terenem niezbędnym do ich użytkowania – na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1229/1 i 1229/2 o łącznej pow. około 0,1000 ha położony w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele upraw ogrodniczych, sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 1189 Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1495/2 i 57/2 – będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym Lwh 136 Trzebinia oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1238, 1497, 1496 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00076962/6, położonych w Trzebini przy Rondzie Solidarności, o łącznej pow. około 0,0305 ha z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o pow. około 0,0895 ha, położony w Trzebini przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/40 o łącznej pow. około 0,0939 ha, położony w Trzebini przy ul. Owocowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW– tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 22 m², położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejący kiosk), na okres do 31.03.2020 r.  – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 598/37 o pow. 8954 m², położony w Młoszowej przy ul. Sportowej, z przeznaczeniem na cele sportowo-rekeacyjne – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075063/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 721/5 i 721/4, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej o łącznej pow. około 108 m², z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (wiata, magazyn blaszany) oraz około 60 m² z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 8KP – tereny parkingów ogólnodostępnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o pow. około 0,0089 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem  MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji obr. Wodna numerami geodezyjnymi 481/58, 481/59 o łącznej pow. 0,0164 ha oraz część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 481/60 o pow. około 0,0146 ha, położony w Trzebini przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00093516/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 822/8 o pow. około 0,4309 ha, położony w Trzebini przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod urządzenie Bike-Parku na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/13 i 94/39, o łącznej pow. około 0,0413 ha, na cele upraw rolnych oraz z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (altanka), położony w Trzebini przy ul. Dworskiej – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3 MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/278 o pow. 22 m² zabudowaną garażem murowanym, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059497/0, położony na Osiedlu Widokowym – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o pow. około 35 m² z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca przyczepa małej gastronomi), położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.05.2020 r., dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/17 o pow. 0,0469 ha, położony w Trzebini przy ul. Księdza Harcmistrza Luzara, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KDX – tereny tras komunikacyjnych – ciąg pieszo-jezdny, MN13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4 KDD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m², położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerami geodezyjnymi 273/4 i 273/6 o łącznej pow. 0,1363 ha, położony w Trzebini przy ul. Brzozowej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8.


§ 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr  XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone                                                          78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe)                                         17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne                                                         78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia                                     4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze                           557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług                   2,00 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe                                   0,95 zł/m2/rok + 23 % podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię    i  cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 170,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT,

- 200,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT,

- 600,00 zł/ rocznie/ brutto.

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.
  3. Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

  

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.