Zarządzenie Nr 0050.398.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

                                                        z dnia 04.12.2019 r.                                                      

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam co następuje:               

 

§ 1.

            Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 297/2 o pow. 0,0199 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00046964/1 – na nieruchomość, składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 727/1 o pow. 0,0001 ha, 729/11      o pow. 0,0007 ha, 738/3 o pow. 0,0028 ha, 1419/1 o pow. 0,0029 ha, stanowiącą własność Powiatu Chrzanowskiego.

           

§ 2.

            Nieruchomość oznaczona  numerem geodezyjnym 297/2 o pow. 0,0199 ha obrębu Młoszowa, zajęta jest pod część drogi powiatowej – ul. Florkiewicza w Młoszowej. 

            Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

           

§ 3.

            Cena nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 297/2 o pow. 0,0199 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę 8473,00 zł ( słownie: osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

            Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

            Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntów pod drogami i będzie dokonana z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

 

§ 5.

             Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 6.

             Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 7.

             Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi   Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 8.

             Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.