Zarządzenie Nr 0050.399.2019

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 04.12.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/7 o pow. 0,0038 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00089740/8 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1268/69 o pow. 0,0020 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zajętego pod część drogi wewnętrznej - ul. Szewskiej w Trzebini.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/7 o pow. 0,0038 ha, położona jest przy ul. Szewskiej w Trzebini. Powyższa działka jest ogrodzona i użytkowana przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1268/70 o pow. 0,1041 ha, na rzecz których będzie dokonana przedmiotowa zamiana.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 2322/7 obrębu Trzebinia posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18.07.2014 r. dla powyższego terenu gminnego została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.36.2014.AS.

 

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/7 o pow. 0,0038 ha w oparciu o jej wartość rynkową została ustalona na kwotę 2.437,86 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 86/100).

Do przedmiotowej ceny został doliczony podatek od towarów i usług (Vat) w stawce 23%.

 

§ 4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.