OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 11.12.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza

 

Pkt I

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lgota przy ul. Ogrodowej w Lgocie, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Lp

Nieruchomość

 

pow. w ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 o pow. 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha obrębu Lgota

 

0,1093 ha

 

52.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg Lgota”

23.01.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

28.01.2020 r.

godz. 9:00

 

I przetarg odbył się 09.07.2019 r.

 

II przetarg odbył się 15.10.2019 r.

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00016909/9, zgodnie z którą właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sołectwie Lgota Gmina Trzebinia, w rejonie ul. Ogrodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i nieużytkowanych rolniczo.

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 i 506/28 obrębu Lgota posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana i porośnięta zielenią. W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: prąd, woda, gaz.

Dostęp do drogi publicznej – ul. Trzebińskiej w Lgocie dla przedmiotowej nieruchomości, odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Ogrodową w Lgocie oraz poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez całe działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi: 506/25 o pow. 0,0544 ha, 506/29 o pow. 0,0003 ha, 506/22 o pow. 0,0064 ha, 506/19 o pow. 0,0172 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia.

Dla nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 506/24 i 506/28 obrębu Lgota brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 02.02.2016r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.49.2015.AS ustalająca warunki zabudowy: dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz drogi dojazdowej na działce nr 506/21 i części działki nr 506/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lgota.

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/596/VII/2018 z dnia 30 marca 2018 r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00097460/0, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Lgota numerami geodezyjnymi:

506/25 o pow. 0,0544 ha,

506/29 o pow. 0,0003 ha,

506/22 o pow. 0,0064 ha,

506/19 o pow. 0,0172 ha,

na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek: 506/24 o pow. 0,0597 ha i 506/28 o pow. 0,0496 ha obrębu Lgota.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla nieruchomości w wysokości: 1850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 z późn. zm. ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął 08.05.2019 r.

 

Pkt II

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie Trzebinia przy ul. Strzelniczej w Trzebini

 

L.p.

 

Działki nr

 

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

465/4 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0747 ha

60.000,00 zł

 

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/4”

23.01.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

28.01.2020 r.

godz 9:30

 

I przetarg odbył się 17.09.2019 r.

2

465/5 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0868 ha

69.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/5”

23.01.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

28.01.2020 r.

godz. 10:00

 

I przetarg odbył się 17.09.2019 r.

3

465/7 wraz z udziałem 1/4 części w działce 465/3 o pow. 0,0185 ha

0,0890 ha

71.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka 465/7”

23.01.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

28.01.2020 r.

godz. 10:30

 

I przetarg odbył się 17.09.2019 r.

 

Dla przedmiotowych działek, Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00045770/7, zgodnie z którą Gmina Trzebinia jest właścicielem działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/7 obrębu Trzebinia oraz udziału wynoszącego ¾ części w działce 465/3 obrębu Trzebinia. Wyżej wymienione działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działki będące przedmiotem sprzedaży, położone są w centralnej części Trzebini, w rejonie ul. Strzelniczej w Trzebini, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791, w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 465/4, 465/5, 465/7 obrębu Trzebinia przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną, posiadają kształt regularnego czworokąta, są niezagospodarowane, nieogrodzone. Działka 465/3 obrębu Trzebinia, wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wydłużonego prostokąta, jest niezagospodarowana.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy dla: budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Strzelniczej, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XLIV/597/VII/2018 z dnia 30 marca 2018 r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 465/1 o pow. 0,0572 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach geodezyjnych: 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha obrębu Trzebinia. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej w/w działki w wysokości: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej działki.

Wyżej wymienione działki stanowią teren niezabudowany, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz 2204 z późn. zm. ) upłynął 10.07.2019 r.

 

 

Pkt III Informacje ogólne.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Rynek 18

II piętro, pokój nr 6

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabelach w pkt I i II w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 23.01.2020 r.

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21, tel. (32) 7111067.