INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”

 

Informujemy, że od 01 lutego 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek. Ma to związek z podjętą przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwały nr 50/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który od 01 stycznia 2020 r. prowadzi Zarząd Związku.

 

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

 

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.zmgk.chrzanow.pl w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

 

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Związek, który na podstawie art. 6 ust 5a prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy.

 

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 15 marca 2020 roku

 • pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przez ePUAP,
 • listownie na adres: Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów;
 • osobiście w siedzibie Związku w godz. 7.30 – 14.30, w poniedziałki do 15:30.

 

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

 

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
  • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła
  • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych)
  • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;

 

Odpady należy segregować do pojemników lub worków o kolorach:

Papier – worek lub pojemnik niebieski

Metale i tworzywa sztuczne – worek lub pojemnik żółty

Szkło – worek lub pojemnik zielony

Bioodpady – jeżeli nie są kompostowane - pojemnik brązowy, o maksymalnej pojemności 1100 litrów, posiadający otwory wentylacyjne i ruszt odciekowy

Odpady zmieszane – pojemnik czarny.

 

Pojemniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840:2013-05 i być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych

 

 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością:
  • odpady zmieszane – z częstotliwością dostosowaną do rodzaju prowadzonej działalności, jednak nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu
  • bioodpady – jeżeli nie są kompostowane – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień październik, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,
  • odpady segregowane w workach lub pojemnikach (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

 

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Związku.

Dodatkowych informacji udziela Komórka Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (32) 62-32-908 wew. 24.