Zarządzenie Nr 0050.4.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini  Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. ( Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 5760) w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam, co następuje:

 

 § 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną   w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 771/11 o pow. 0,0018 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047082/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:           762, 763, 766, 1362, 1427 obrębu Karniowice, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2.

Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Głogowej w Karniowicach, jest ogrodzona i zagospodarowana jako dojazd do nieruchomości.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 771/11 obrębu Karniowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy.

 

 §  3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 771/11 o pow. 0,0018 ha została ustalona na kwotę: 2.173,00 zł ( słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 00/100 ).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

 §  4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

 § 5.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

 §  6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 §  7.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.