Zarządzenie Nr 0050.3.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 08.01.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

            Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/7 o pow. 0,0025 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047082/1.

            Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 642/41 i 642/44, stanowiącej własność osób fizycznych.

 

§ 2.

Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Władysława Łokietka w Karniowicach, jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/7 o pow. 0,0025 ha,  została ustalona na kwotę: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń  w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej  www.trzebinia.pl

 

§ 6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.