OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami ) oraz 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr XV/174/VIII/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie.  

Obszar, którego dotyczy uchwała obejmuje teren zlokalizowany w zachodniej części Bolęcina, przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej oraz Trzebińskiej, stanowiący część terenu byłej Jednostki Wojskowej wraz z fragmentami przylegających dróg. 

obszar zach cz boleci do uchwaly

Przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracowanie planu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 lutego 2020r. (włącznie).

Wnioski do opracowania planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12).

 

Trzebinia, dnia 14.01.2020 r.                                                                     

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Cholewa

                                                                                                         

 

 

Uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 – 540 Trzebinia, tel: 32-6121-227, dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..p,

  • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • .Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe.

  1. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku.
  4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


Wnioski są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Trzebini. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Trzebini na stronie internetowej: bip.malopolska.pl/umtrzebinia