INFORMACJA

 

        Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2081 z póź. zm.) informuje, że w sprawie:

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie  ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej, 

w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwała Nr XV/173/VIII/2019 przyjęta została przez Radę Miasta Trzebini.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Trzebini – w Wydziale Architektury i Urbanistyki, przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej urzędu.

 

 

 

Trzebinia, dnia 20.01.2020 r. 

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Cholewa