Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.119.2019.AS5.29 z 22 stycznia 2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego,że zakończone zostało gromadzenie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Jednocześnie informuje, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.