Obwieszczenie informujace strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Etapowa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 4,5 MWp na działkach nr: 3117, 3118, 3119, 483, 484/4, 484/8, 484/9, 484/10, 484/11, 484/12 w Chrzanowie obręb Luszowice”

Chrzanów, 29 stycznia 2020 r.


GKD-II.6220.17.2019  

                   
                       
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chrzanowa

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Etapowa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 4,5 MWp na działkach nr: 3117, 3118, 3119, 483, 484/4, 484/8, 484/9, 484/10, 484/11, 484/12 w Chrzanowie obręb Luszowice” nie może być zakończone w terminie określonym w  art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do właścicieli działek objętych obszarem oddziaływania, położonych na terenie gminy Trzebinia  tj. zapewnienia  możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w tym uzyskanych opinii wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.


Wyznacza się nowy termin zakończenia postępowania do 28.02.2020 r.

 

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz Urzędu Miasta w Trzebini na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach  od 01.02.2020 r. do 14.02.2020 r. Stosownie  do  art. 49  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  doręczenie ww.  zawiadomienia  uważa się za dokonane z dniem 14.02.2020 r.