Nasz znak: UGG-I.6733.53.2019.AG

Chrzanów, dnia 29 stycznia 2020 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 29 stycznia 2020 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w obszarze działki ozn. nr 564/23 oraz części działek nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ozn. nr 4675, 588/7, 589/3, 590/4, 591/5 obręb Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów-miasto, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków, zagospodarowaniem przylegającego terenu, infrastrukturą techniczną przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Chrzanów w Płazie Górnej i w Kościelcu (ul. Pogorska) oraz w Gminie Trzebinia w Bolęcinie (ul. Tenczyńska,ul. Zakopiańska, ul. Graniczna)”, na wniosek Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów, działającej przez pełnomocnika Panią Wandę Adamską, ul. Nowy Świat 4 a, 32-020 Wieliczka.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30 stycznia 2020 r., poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją w Referacie Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, piętro II, pok. nr 72, w godzinach pracy Urzędu t.j.: poniedziałek w godz. 700-1700, wtorek – czwartek w godz. 700-1500 i piątek godz. 7.00-13.00.

 

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chrzanowa.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.: ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Burmistrza Miasta Chrzanowa.