BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI
ogłasza

Pkt I

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Siersza przy ul. Szybowej w Trzebini, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

L.p.

Działka

pow. w ha

Cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha obrębu Siersza

0,2185

72.000,00 zł

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług.

10.000,00 zł

„przetarg Siersza”

12.03.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

17.03.2020 r.

godz. 09:00

 

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha obrębu Siersza Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00046272/3, zgodnie z którą właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowa działka wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 206/2 obrębu Siersza położona jest w rejonie ul. Szybowej, w odległości około 6 km od centrum Trzebini, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i użytkowanych rolniczo.


Powyższa działka jest niezabudowana, charakteryzuje się regularnym kształtem, zbliżonym do prostokąta o zmiennej szerokości i niewielkim spadkiem w kierunku południowym oraz porośnięta jest kilkunastoma drzewami. Ewentualne usunięcie drzew na przedmiotowej działce możliwe będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


W rejonie nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna.


Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Dostęp do drogi publicznej – ul. Dembowskiego w Trzebini dla wyżej wymienionej działki odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną ul. Szybową w Trzebini oraz poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, całą jej szerokością i przebiegiem zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/139/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.


Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XII/139/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działkę, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00088873/2, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 782/3 o pow. 0,3116 ha, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/2 o pow. 0,2185 ha obrębu Siersza.


Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla działki w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej nieruchomości nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65) upłynął 23.10.2019 r.

 

Pkt II

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Trzebionka w rejonie ul. Okrężnej w Trzebini, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

L.p.

Działka

pow. w ha

Cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha obrębu Trzebionka

0,0292

8.500,00 zł

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług.

1.000,00 zł

„przetarg Trzebionka”

12.03.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

17.03.2020 r.

godz. 09:00

 

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 832 o pow. 0,0292 ha obrębu Trzebionka Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00044715/7, zgodnie z którą właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Trzebinia. Przedmiotowa działka wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 832 obrębu Trzebionka, położona jest w rejonie ul. Okrężnej, w odległości 3,5 km od centrum Trzebini. W otoczeniu przedmiotowej działki w większości znajdują się tereny niezabudowane, porośnięte zielenią. Działka oznaczona numerem geodezyjnym jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieznacznie pochylona, ponadto na wyżej wymienionej działce posadowiony jest słup energetyczny. Działka nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej oraz nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej.


Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Gmina Trzebinia, jako właściciel wyżej wymienionej działki nie dysponuje aktualnymi badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65) upłynął 30.10.2019 r.

 

Pkt III Informacje ogólne

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10
III piętro, pokój nr 30

 

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabelach w pkt I i II w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 12.03.2020 r.
- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,
- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,
- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,
- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,
- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),
- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.