Zarządzenie nr 0050.37.2020

Burmistrza Miasta Trzebini 

z dnia 05.02.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.  zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini  Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

            Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział stanowiący własność Gminy Trzebinia, wynoszący 1/4 części w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 465/2 o pow. 0,0378 ha.

            Przedmiotowa sprzedaż będzie dokonana na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem geodezyjnym 463/2 o pow. 0,2217 ha obrębu Trzebinia.

 

§ 2.                                                                                   

                                                                                  

            Działka oznaczona numerem geodezyjnym 465/2 obrębu Trzebinia położona jest przy ul. Strzelniczej w Trzebini, około 400 m od drogi wojewódzkiej DW 791 – tj. ul. Marszałka Piłsudskiego w Trzebini oraz w odległości około 700 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu nieruchomości  w większości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            Przedmiotowa działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta niską zielenią oraz posiada kształt wydłużonego prostokąta. Powyższa działka przeznaczona jest pod dojazd.

            Dla działki 465/2 obrębu Trzebinia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 15.05.2017r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GAU.6730.104.2016.AS ustalająca warunki zabudowy: dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budowy dróg dojazdowych na działce nr 465 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebinia.

 

§ 3.

           

            Cena udziału wynoszącego 1/4 części w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 465/2 o pow. 0,0378 ha wraz z obowiązującym 23% podatkiem Vat została ustalona na kwotę: 5.400,00 zł ( słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

 

§ 4.

 

            Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie,  która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Z upływem terminu wygasają  roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

            Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 § 7.

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.