Obwieszczenie: WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, o wydaniu 19 lutego 2020 r. decyzji Nr 12/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) wraz z nadaniem ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do 1,242 oraz od km 2,192 do km 11,850 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12.