Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIV/592/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia miasto Trzebinia numerem geodezyjnym 1421/5 o pow. 0,0116 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam, co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1421/5 o pow. 0,0107 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00065265/0.


Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 177/2 o pow. 0,0439 ha i 1604 o pow. 0,0031 ha.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1421/5 obrębu Trzebinia, położona jest przy ul. Starowiejskiej w Trzebini, jest ogrodzona i charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Przez w/w działkę przebiega sieć wodociągowa, natomiast w rejonie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna.


Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1421/5 o pow. 0,0107 ha obrębu Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z wyżej wymienionym planem działka oznaczona numerem geodezyjnym 1421/5 obrębu Trzebinia przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol identyfikacyjny terenu MN10. Ponadto w/w działka znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”, strefie wysokiej ochrony wód podziemnych „OWO” oraz w granicach złoża węgla kamiennego „Siersza”.

 

§3.Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1421/5 o pow. 0,0107 ha wraz z obowiązującym podatkiem od towaru i usług (Vat) w stawce 23%, została ustalona na kwotę: 12.200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

§4.Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.