Zarządzenie 0050.64.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 26.02.2020 r.

                                                                                              

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

                Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1116 o pow. 0,0070 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00097874/5.

                Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej  nieruchomości, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  • 1130/2 o pow. 0,0035 ha i 1130/3 o pow. 0,0041 ha obrębu Wodna, stanowiących własność osoby fizycznej,
  • 1186 o pow. 0,0899 ha i 1177 o pow. 0,0028 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

 

§ 2.

                Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1116 o pow. 0,0070 ha obrębu Wodna, położona jest przy ul. Gwarków w Trzebini. Przedmiotowa działka zabudowana jest w części narożnikiem budynku handlowo – usługowego o powierzchni zabudowy około 3m2. Ponadto jest utwardzona kostką brukową  i ogrodzona.

W sąsiedztwie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna.

 

§ 3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1116 obrębu Wodna obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna.

Zgodnie z w/w planem działka oznaczona numerem geodezyjnym 1116 obrębu Wodna znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową – symbol identyfikacyjny terenu 7U.

Ponadto powyższa działka położona jest w granicach występowania udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Siersza” oraz w granicach dawnego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „ Siersza” w Trzebini.

 

§ 4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1116 o pow. 0,0070 ha, została ustalona na kwotę: 12.934,94 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 94/100).

W tym:

- wartość składnika gruntowego – 6.491,94 zł ( słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 94/100  ), zawierający należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego – 6.443,00 zł ( słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 00/100 ).

                W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie fragmentu budynku na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1116 obrębu Wodna, dokonuje się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.                        

               

§ 5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń  w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej  o zasięgu obejmującym co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl .

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.