Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy, z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 771/8 o pow. 0,0134 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047082/1.
Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 772/2, stanowiącej własność osoby fizycznej.§2.Działka oznaczona numerem geodezyjnym 771/8 obrębu Karniowice położona jest w rejonie skrzyżowania ul. Władysława Łokietka z ul. Wesołą w Karniowicach. Przedmiotowa działka jest ogrodzona i zagospodarowana jako ogródek przydomowy. Przez w/w działkę przebiega sieć gazowa, natomiast w rejonie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.


Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 771/8 obrębu Karniowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 771/8 o pow. 0,0134 ha, została ustalona na kwotę: 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

 

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.