Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIV/594/VII/2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice gmina Trzebinia, numerami geodezyjnymi 1179/5 o pow. 0,0056 ha i 1180/2 o pow. 0,0057 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, składającą się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1179/5 o pow. 0,0056 ha i 1180/2 o pow. 0,0057 ha obrębu Karniowice, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047082/1.
Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1484/2 o pow. 0,0436 ha, 1485/2 o pow. 0,0026 ha i 1486 o pow. 0,0054 ha obrębu Karniowice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

§2.

Nieruchomość, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1179/5 i 1180/2 obrębu Karniowice, położona jest przy ul. Wesołej w Karniowicach. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1179/5 obrębu Karniowice posiada kształt wąskiego, wydłużonego wielokąta, jest porośnięta zielenią, częściowo utwardzona. Natomiast działka oznaczona numerem geodezyjnym 1180/2 obrębu Karniowice posiada kształt nieregularnego, wąskiego wielokąta, ponadto w części zabudowana jest fragmentem garażu o powierzchni zabudowy około 8m2.
W rejonie w/w nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

§3.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 1179/5 o pow. 0,0056 ha i 1180/2 o pow. 0,0057 ha, została ustalona na kwotę: 16.472,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

W tym:
- wartość składnika gruntowego – 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100), zawierający należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,
- wartość składnika budowlanego – 9.772,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie fragmentu garażu na powyższej nieruchomości, dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiatu a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl .

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.