Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr V/30/VIII/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1262/2 o pow. 0,0067 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 2242/1 o pow. 0,0036 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zarządzam co następuje:

 

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 1262/2 o pow. 0,0067 ha, zabudowaną częścią budynku mieszkalnego, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00032934/1 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 2242/1 o pow. 0,0036 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zajętego pod część drogi wewnętrznej - ul. Modrzewiowej w Psarach.

 

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1262/2 o pow. 0,0067 ha obrębu Psary, położona jest przy ul. Modrzewiowej w Psarach. Przedmiotowa działka jest zagospodarowana, ogrodzona i zabudowana częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2242/2 obrębu Psary, na rzecz którego będzie dokonana przedmiotowa zamiana.
Przez w/w działkę przebiega sieć wodociągowa, natomiast w rejonie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.
Dla działki 1262/2 obrębu Psary brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 1262/2 o pow. 0,0067 ha, zabudowanej częścią budynku mieszkalnego, została ustalona na kwotę: 141.612,42 zł ( słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych 42/100).
w tym:
wartość składnika gruntowego – 2.772,42 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 42/100), zawierająca należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,
wartość składnika budowlanego – 138.840,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

W związku z przysługującym nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2262/2 obrębu Psary, dokona się potrącenia wartości składnika budowlanego z przedmiotowej ceny.

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.