Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 9 ust. Uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam  do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem  geodezyjnym 1449/3 o pow. około 69 m², położony  w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod trzy istniejące garaże  typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do ich   użytkowania-  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP- tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza  numerem geodezyjnym 765/184 o pow. około 28 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż  murowany wraz z  terenem  niezbędnym do jego użytkowania -  na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat,  dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 - teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 583 o pow. około 21 m², położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak”  wraz z terenem  niezbędnym do jego użytkowania- na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 - teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/81 o pow. około 16 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem na cele składowania  na terenie miasta -  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 778 o pow. około 45 m², położony w Trzebini przy  ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem na cele ogródka  przydomowego  oraz na  cele drogi dojazdowej-  na rzecz  dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku,  dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 - teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1251/16 i 1251/17 o łącznej pow. 0,0300 ha, położony w Trzebini z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia, objęty księgami wieczystymi KR1C/00045770/7, KR1C/00089740/8,

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów  obr. Siersza  numerami geodezyjnymi 765/191 i 765/218 o łącznej  pow. 25 m², położony  w Trzebini na Osiedlu  Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż  murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania -na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący  własność  Gminy Trzebinia,  objęty księgami wieczystymi KR1C/00046272/3, KR1C/00065606/3,

- teren stanowiący  część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 o pow. około 24m², położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele  ogródka przydomowego -  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU9- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445  gm. kat. Trzebinia.

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

  • garaże (przenośne i stałe) - 1,62 zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT
  • dojazdy, przejazdy, obejścia - 0,50zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT
  • składowanie, rzemiosło, drobna wytwórczość, usługi na terenie miasta - 0,85zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT,
  • tereny ogródków przydomowych - 1,05 zł/m²/rok + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego,   bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10. Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.