Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

Przeznaczam do oddania w użyczenie pomieszczenia o pow. 116 m2, znajdujące się na parterze w budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego, położonego przy ul. Szkolnej 3 w Trzebini, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 2136 o pow. 0,0052 ha, 2135 o pow. 0,0380 ha i 674/1 o pow. 0,6402 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057311/9, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami Świetlicy"PLUS", na okres 3 lat.

 

§ 2.

 

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jest symbolem U7 – tereny zabudowy usługowej.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 .

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.