Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o pow. około 35 m², położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „CHECHŁO” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat - w okresie letnim tj. od 1 czerwca każdego roku do 31 sierpnia każdego roku o pow. około 35 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) oraz poza sezonem tj. od 1 września każdego roku do 31 maja każdego roku o pow. około 35 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta (istniejący kiosk), dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/64 z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 0,72 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 4 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00062864/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o łącznej pow. około 27,48 m2, w tym: około 15,36 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz około 12,12 m2 terenu niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m², położony w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/272 o pow. 21 m², położony w Trzebini przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13, położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod lokalizację dwóch jednostronnych tablic reklamowych o pow. reklamy około 12 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6 ,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 703/13 i 703/12, położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod lokalizację jednostronnej tablicy reklamowej o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/100 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00073454/1 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/187 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00089393/0 o łącznej pow. około 540 m2 z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 12U – tereny zabudowy usługowej, 9KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 796/110, położonej w Trzebini przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem pod istniejącą dwustronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 13 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 6 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 2KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00065989/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 499/10 o pow. około 282 m², położony w Trzebini przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 692/5 o pow. około 144 m², położony w Trzebini przy ul. Styczniowej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 693/10 o pow. 0,0683 ha, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 1285 Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45, położony w Trzebini przy rondzie Podpułkownika Pilota Edwarda Jaworskiego z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: ZP1 – tereny zieleni urządzonej, MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o łącznej pow. około 69 m², położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – dwa stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący ½ udziału część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/300 o pow. około 46 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057712/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerami geodezyjnymi 1535/11 i 1535/99 o łącznej pow. około 28 m², położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – dwa stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/246 o pow. około 38 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2151/1 o pow. około 21 m², położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 15 o pow. około 10 m², położony w Trzebini - Rynek z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – dwa stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 158 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 21 m², położony w Trzebini - Rynek z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 863/45 o pow. około 9 m², położony w Trzebini przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej i KDD – tereny tras komunikacyjnych, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący ½ udziału część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/243 o pow. około 44 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/253 o pow. około 43 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 73,56 m², położony w Trzebini przy zbiegu ul. Topolowej i ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/234 o pow. około 25 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/100 o pow. około 51 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący ½ udziału część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o pow. około 61 m², położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 

- teren stanowiący ½ udziału część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/337 o pow. około 29 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 693/19 o pow. około 4 m², położony w Trzebini przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej, MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, KX2 – tereny wydzielonego placu ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/294 o pow. około 25 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m², położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4DD1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 771/9 o pow. około 92 m², położony w Karniowicach przy ul. Wesołej z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1.

 

§ 2.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 85,91 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 613,31 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 0,20 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta 6,60 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” (w sezonie od 1.06-31.08 każdego roku) 30,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- reklama 17,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reklamy min. 4 m2 2,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- parkingi, miejsca postojowe, place utwardzone na terenie miasta 0,43 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.