W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. Z 2019 r. Poz. 294 ze zm.) Starosta Chrzanowski uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania.

 

Porady będą udzielane w dalszym ciągu przez telefon. W związku z tym należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Pismo wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie, według poniższego wzoru.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania:

 

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon pod numerem telefonu 32 625 79 64.

Osoba ta będzie zobowiązana do podania imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz podania przyczyny uzasadniającej od odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Są także zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Chrzanowskiego http://www.powiat-chrzanowski.pl/ w zakładce „BEZPŁATNE PORADY PRAWNE” oraz na stronach internetowych Gmin Chrzanów, Trzebinia,  Libiąż,  Alwernia i Babice.

 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii części B karty pomocy o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 32 625 79 64 lub adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub listownie.

 

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.